A A A

A N U N Ţ

17 August 2020 | 192

 

A N U N Ţ

 

Judecătoria Hînceşti anunţă concursul pentru ocuparea următoarelor funcţii publice vacante:

- la sediul Central: șef serviciu, serviciul generalizare, sistematizare, monitorizare  a practicii judiciare si relatii cu publicul – 1 funcţie (pe perioadă nedeterminată); specialist superior, serviciul generalizare, sistematizare, monitorizare a practicii judiciare și relații cu publicul -  1 funcţie (pe perioadă nedeterminată); specialist superior, serviciul civil, comercial și de contencios administrativ - 1 funcţie (pe perioadă nedeterminată); specialist principal, serviciul interpreți/traducători- 1 funcţie (pe perioadă nedeterminată).

- la  sediul Ialoveni : grefier – 2 funcţii (pe perioadă nedeterminată).

 

Cerinţele de bază pentru candidaţi:

 • deţine cetăţenia Republicii Moldova;
 • posedă limba moldovenească şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 •  are capacitate deplină de exerciţiu;
 • nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă;
 •  este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate;
 • are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă;
 • în ultimii 5 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 •  nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
 •  nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

 

Sarcinile de bază ale funcţiei publice de grefier:

- Realizarea  acţiunilor procedurale necesare pregătirii cauzei spre judecare;

- Asigurarea suportului organizaţional şi tehnic pentru buna desfăşurare a procesului de judecată;

- Realizarea  acţiunilor procedurale după finalizarea şedinţei de judecată.

 

Cerinţele  specifice pentru ocuparea funcţiei publice de grefier:

 • Studii superioare juridice;
 • Abilităţi de utilizare a computerului.

 

Bibliografia concursului pentru funcția de grefier:

 • Constituţia  Republicii Moldova;
 • Codul de procedură civilă al Republicii Moldova;
 • Codul de procedură penală al Republicii Moldova;
 • Codul contravențional al Republicii Moldova;
 • Codul de executare al Republicii Moldova;
 • Codul familiei al Republicii Moldova;
 • Codul penal al Republicii Moldova;
 • Legea nr. 158 din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
 •  Legea nr. 25 din 22.08.2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;
 • Legea nr. 514 din 06.07.1995 privind organizarea judecătorească;
 • Legea nr. 76 din 21.04.2016 cu privire la reorganizarea instanţelor judecătoreşti;
 • Legea nr. 90 din 25.04.2008 cu privire la prevenirea şi combaterea corupţiei;
 • Legea nr. 190 din 19.07.1994 cu privire la petiționare;
 • Legea nr.982 din 11.05.2000 privind  accesul la informaţie;
 • Legea nr. 133 din 08.07.2011 privind protecţia datelor cu caracter personal;
 • Legea nr. 325 din 23.12.2013 privind evaluarea  integrității instituţionale;
 • Legea nr. 59 din 15.03.2007 privind statutul şi organizarea activităţii grefierilor din cadrul instanţe judecătoreşti;
 • Legea nr. 133 din 17.06.2016 privind declararea averii şi a intereselor personale;
 • Hotărîrea Guvernului nr.201 din 11.03.2009 „Privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158 - XVI din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică și statutul funcţionarului public”.
 • Instrucţiunea cu privire la activitatea de evidenţă şi documentare procesuală în judecătorii şi curţile de apel, aprobată prin hotărîrea  Consiliului Superior al Magistraturii nr. 142/4 din 04 februrie 2014, publicată în Monitorul Oficial al R.M. nr. 127-133 din 23.05.2014;
 • Regulamentul privind modul de distribuire aleatorie a dosarelor pentru examinare în instanţele judecătoreşti, aprobat prin Hotărîrea Consiliului Superior al Magistrturii  nr. 110/5 din 5 februarie 2013;
 • Regulamentul privind înregistrarea  audio digitală a şedinţelor de judecată, aprobat prin Hotărîrea Consiliului Superior al Magistrturii  nr. 338/13 din 12 aprilie  2013.

 

Sarcinile de bază ale funcţiei publice de şef  serviciu, serviciul  generalizare, sistematizare, monitorizare  a practicii judiciare si relatii cu publicul:

- Conducerea şi coordonarea activităţii serviciului;

- Coordonarea  activităţilor de colaborare cu mass-media, instituţiile de drept şi justiţiabilii, asigurînd transparenţa activităţii instanţei;

- Examinarea  demersurilor, sesizărilor şi petiţiilor în domeniul de competenţă;

- elaborarea comunicatelor despre activitatea instanţei şi plasarea pe pagina web a instanţei;

- Realizarea procesului de raportare a activităţilor realizate şi monitorizarea rezultatelor activităţilor serviciului.

 

Cerinţele  specifice pentru ocuparea funcţiei publice de şef  serviciu, serviciul    generalizare, sistematizare, monitorizare  a practicii judiciare si relatii cu publicul:

 • Studii superioare în ştiinţe ale comunicării (jurnalism) şi/sau juridice absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
 • Abilităţi de utilizare a computerului;
 • 1 an de experienţă profesională în domeniu.

 

Bibliografia concursului pentru funcția  de şef  serviciu, serviciul    generalizare, sistematizare, monitorizare  a practicii judiciare si relatii cu publicul:

 • Constituţia  Republicii Moldova;
 • Legea nr. 514 din 06.07.1995 privind organizarea judecătorească;
 • Legea nr. 544-XIII din 20.07.1995 cu privire la statutul judecătorului;
 • Legea nr. 76 din 21.04.2016 cu privire la reorganizarea instanţelor judecătoreşti;
 • Legea nr. 90 din 25.04.2008 cu privire la prevenirea şi combaterea corupţiei;
 • Legea nr. 190 din 19.07.1994 cu privire la petiționare;
 • Legea nr.982 din 11.05.2000 privind  accesul la informaţie;
 • Legea nr. 133 din 08.07.2011 privind protecţia datelor cu caracter personal;
 • Legea nr. 133 din 17.06.2016 privind declararea averii şi a intereselor personale;
 • Legea nr. 158 din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
 •  Legea nr. 25 din 22.08.2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;
 • Legea nr. 64 din 23.04.2010 cu privire la libertatea de exprimare;
 • Hotărîrea Guvernului nr.201 din 11.03.2009 „Privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158 - XVI din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică și statutul funcţionarului public”.
 • Instrucţiunea cu privire la activitatea de evidenţă şi documentare procesuală în judecătorii şi curţile de apel, aprobată prin hotărîrea  Consiliului Superior al Magistraturii nr. 142/4 din 04 februrie 2014, publicată în Monitorul Oficial al R.M. nr. 127-133 din 23.05.2014;
 • Hotărîrea Guvernului nr. 1211 din 27.12.2010 cu privire la unitatea de informare şi comunicare cu mass-media a autorităţii administraţiei publice centrale;

Sarcinile de bază ale funcţiei publice de specialist principal serviciul    generalizare, sistematizare, monitorizare  a practicii judiciare si relatii cu publicul:

- Analizarea şi generalizarea practicii judiciare cu elaborarea propunerilor

- Examinarea    petiţiilor/cererilor  privind accesul la informaţie;

- Asigurarea plasării informaţiilor  pe pagina web a instanţei;

- Elaborarea notelor explicative privind activitatea instanţei de judecată.

 

Cerinţele  specifice pentru ocuparea funcţiei publice de specialist principal serviciul    generalizare, sistematizare, monitorizare  a practicii judiciare si relatii cu publicul:

 •  Studii superioare juridice absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
 • Abilităţi de utilizare a computerului;
 • 1 an de experienţă profesională în domeniu.

 

Bibliografia concursului pentru funcția  de specialist principal serviciul    generalizare, sistematizare, monitorizare  a practicii judiciare si relatii cu publicul:

 • Constituţia  Republicii Moldova;
 • Codul de procedură civilă al Republicii Moldova;
 • Codul de procedură penală al Republicii Moldova;
 • Codul contravențional al Republicii Moldova;
 • Legea nr. 158 din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
 •  Legea nr. 25 din 22.08.2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;
 • Legea nr. 514 din 06.07.1995 privind organizarea judecătorească;
 • Legea nr. 544-XIII din 20.07.1995 cu privire la statutul judecătorului;
 • Legea nr. 76 din 21.04.2016 cu privire la reorganizarea instanţelor judecătoreşti;
 • Legea nr. 90 din 25.04.2008 cu privire la prevenirea şi combaterea corupţiei;
 • Legea nr. 190 din 19.07.1994 cu privire la petiționare;
 • Legea nr.982 din 11.05.2000 privind  accesul la informaţie;
 • Legea nr. 133 din 08.07.2011 privind protecţia datelor cu caracter personal;
 • Legea nr. 325 din 23.12.2013 privind evaluarea  integrității instituţionale;
 • Legea nr. 133 din 17.06.2016 privind declararea averii şi a intereselor personale;
 • Hotărîrea Guvernului nr.201 din 11.03.2009 „Privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158 - XVI din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică și statutul funcţionarului public”.
 • Instrucţiunea cu privire la activitatea de evidenţă şi documentare procesuală în judecătorii şi curţile de apel, aprobată prin hotărîrea  Consiliului Superior al Magistraturii nr. 142/4 din 04 februrie 2014, publicată în Monitorul Oficial al R.M. nr. 127-133 din 23.05.2014;
 • Regulamentul privind modul de publicare a hotărîrilor judecătoreşti pe portalul unic al instanţelor judecătoreşti, aprobat prin Hotărîrea Consiliului Superior al Magistrturii  nr. 432/19 din 21 iunie 2016.

 

Sarcinile de bază ale funcţiei publice de specialist superior serviciul    generalizare, sistematizare, monitorizare  a practicii judiciare si relatii cu publicul:

- Asigurarea informării justiţiabililor şi altor persoane cu informaţii de interes public;

- Asigurarea comunicării instanţei judecătoreşti cu publicul;

- Plasarea pe panoul de informaţii al  instanţei a informaţiei despre  cauzele numite spre examinare;

- Elaborarea notelor explicative privind activitatea instanţei de judecată;

- Participarea în calitate de pedagog la audierea minorilor în şedinţa de judecată.

 

Cerinţele  specifice pentru ocuparea funcţiei publice de specialist superior serviciul    generalizare, sistematizare, monitorizare  a practicii judiciare si relatii cu publicul:

 • Studii superioare juridice şi/sau psihologie şi pedagogie;
 •  Abilităţi de utilizare a computerului;
 • 6 luni  de experienţă profesională în domeniu.

 

Bibliografia concursului pentru funcția  de specialist superior serviciul    generalizare, sistematizare, monitorizare  a practicii judiciare si relatii cu publicul:

 • Constituţia  Republicii Moldova;
 • Codul de procedură civilă al Republicii Moldova;
 • Codul de procedură penală al Republicii Moldova;
 • Codul contravențional al Republicii Moldova;
 • Codul de executare al Republicii Moldova;
 • Codul familiei al Republicii Moldova;
 • Codul penal al Republicii Moldova;
 • Legea nr. 158 din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
 •  Legea nr. 25 din 22.08.2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;
 • Legea nr. 514 din 06.07.1995 privind organizarea judecătorească;
 • Legea nr. 76 din 21.04.2016 cu privire la reorganizarea instanţelor judecătoreşti;
 • Legea nr. 90 din 25.04.2008 cu privire la prevenirea şi combaterea corupţiei;
 • Legea nr. 190 din 19.07.1994 cu privire la petiționare;
 • Legea nr.982 din 11.05.2000 privind  accesul la informaţie;
 • Legea nr. 133 din 08.07.2011 privind protecţia datelor cu caracter personal;
 • Legea nr. 325 din 23.12.2013 privind evaluarea  integrității instituţionale;
 • Legea nr. 133 din 17.06.2016 privind declararea averii şi a intereselor personale;
 • Hotărîrea Guvernului nr.201 din 11.03.2009 „Privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158 - XVI din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică și statutul funcţionarului public”.
 • Instrucţiunea cu privire la activitatea de evidenţă şi documentare procesuală în judecătorii şi curţile de apel, aprobată prin hotărîrea  Consiliului Superior al Magistraturii nr. 142/4 din 04 februrie 2014, publicată în Monitorul Oficial al R.M. nr. 127-133 din 23.05.2014;
 • Regulamentul privind modul de publicare a hotărîrilor judecătoreşti pe portalul unic al instanţelor judecătoreşti, aprobat prin Hotărîrea Consiliului Superior al Magistrturii  nr. 432/19 din 21 iunie 2016.

 

Sarcinile de bază ale funcţiei publice de specialist superior serviciul civil, comercial şi de contencios administrativ, secţia evidenţă şi documentare procesuală:

- Primirea de la grefier a dosarelor  civile, comerciale şi de contencios administrativ, după examinare;

- Asigurarea accesului participanţilor la proces la materialele dosarelor dosarelor  civile, comerciale şi de contencios administrativ, aflate în examinare;

- Contribuirea la întocmirea rapoartelor statistice;

- Gestionarea dosarelor după remiterea din  instanţele ierarhic superioare.

 

Cerinţele specifice pentru ocuparea funcţiei publice de specialist superior  serviciul civil, comercial şi de contencios administrativ, secţia evidenţă şi documentare procesuală:

 • Studii superioare   juridice absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
 • Abilităţi de utilizare a computerului;
 • 6 luni   de experienţă profesională în domeniu.

 

Bibliografia concursului pentru funcția  de specialist superior serviciul civil, comercial şi de contencios administrativ, secţia evidenţă şi documentare procesuală:

 • Constituţia  Republicii Moldova;
 • Codul de procedură civilă al Republicii Moldova;
 •  Codul familiei al Republicii Moldova;
 • Legea nr. 158 din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
 •  Legea nr. 25 din 22.08.2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;
 • Legea nr. 514 din 06.07.1995 privind organizarea judecătorească;
 • Legea nr. 76 din 21.04.2016 cu privire la reorganizarea instanţelor judecătoreşti;
 • Legea nr. 90 din 25.04.2008 cu privire la prevenirea şi combaterea corupţiei;
 • Legea nr. 190 din 19.07.1994 cu privire la petiționare;
 • Legea nr.982 din 11.05.2000 privind  accesul la informaţie;
 • Legea nr. 133 din 08.07.2011 privind protecţia datelor cu caracter personal;
 • Legea nr. 325 din 23.12.2013 privind evaluarea  integrității instituţionale;
 • Legea nr. 133 din 17.06.2016 privind declararea averii şi a intereselor personale;
 • Hotărîrea Guvernului nr.201 din 11.03.2009 „Privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158 - XVI din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică și statutul funcţionarului public”.
 • Instrucţiunea cu privire la activitatea de evidenţă şi documentare procesuală în judecătorii şi curţile de apel, aprobată prin hotărîrea  Consiliului Superior al Magistraturii nr. 142/4 din 04 februrie 2014, publicată în Monitorul Oficial al R.M. nr. 127-133 din 23.05.2014.

 

Sarcinile de bază ale funcţiei publice de specialist specialist principal, serviciul interpreți/traducători:

           - Efectuarea traducerii complete și exacte a actelor procesuale, emise de instanța de judecată, traducerea cărăra se solicită, cu respectarea termenilor rezonabili.

           - Participarea la ședințele judiciare și efectuarea traducerii simultane, traducerea declarațiilor participanților la proces în timpul ședințelor de judecată.

 

                 Cerinţe specifice pentru participare la concurs:

           -  studii superioare în domeniu;

           -  abilităţi de utilizare a computerului.

 

                  Bibliografia concursului ale funcţiei publice de specialist principal, serviciul interpreți/traducători:

         - Constituţia Republicii Moldova, 29.07.1994;

         - Codul penal al Republicii Moldova adoptat prin Legea nr. 985-XV  din  18.04.2002;

         - Codul de procedură penală al Republicii Moldova adoptat prin Legea nr. 122-XV  din  14.03.2003;

         - Codul civil al Republicii Moldova adoptat prin Legea nr. 1107-XV  din  06.06.2002;

         - Codul de procedură civilă al Republicii Moldova adoptat prin Legea nr. 225-XV  din  30.05.2003;

         - Codul contravenţional al Republicii Moldova adoptat prin Legea nr. 218-XVI  din  24.10.2008;

         - Codul muncii al Republicii Moldova adoptat prin Legea nr. 154-XV  din  28.03.2003;

         - Legea nr.514-XIII din 06.07.1995 privind organizarea judecătorească;

         - Legea nr. 158-XVI din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică și statutul funcţionarului public;

         - Legea nr.155 din 21.07.2011 pentru aprobarea Clasificatorului unic al funcţiilor publice;

         - Legea nr. 25-XVI din 22.02.2008 privind Codul de conduită al funcţionarului public;

         - Legea nr. 16-XVI din 15.02.2008 cu privire la conflictul de interese.

 

Actele ce urmează a fi prezentate:

a) formularul de participare din anexa la Regulamentul cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009, completat;

b) copia buletinului de identitate;

c) copiile diplomelor de studii împreună cu suplimentul şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;

d) copia carnetului de muncă;

e) cazierul judiciar;

i) certificatul medical.

 

Dosarele de concurs se depun prin poștă, e-mail la adresa: jhn@justice.md  sau personal,  la Judecătoria Hînceşti, cu sediul în or. Hînceşti, str. Chişinăului 7, biroul 9, pînă la data de  10 septembrie 2020 inclusiv.

 

Informaţia privind condiţiile de desfăşurare a concursului o găsiţi pe PORTALUL INSTANŢELOR NAŢIONALE DE JUDECATĂ  http://instante.justice.md/cms/  şi pe panoul informaţional amplasat în holul Judecătoriei Hînceşti.

 

Pentru informaţii suplimentare solicitanţii se vor adresa la Judecătoria Hînceşti,  tel. de contact: /269/ 2-41-96.