A A A

A N U N Ţ

14 Martie 2022 | 167

Judecătoria Hînceşti anunţă concursul pentru ocuparea următoarelor funcţii publice vacante:

- la  sediul Ialoveni : specialist superior, serviciul penal şi contravenţional - 1 funcţie (pe perioadă nedeterminată)

Cerinţele de bază pentru candidaţi:
deţine cetăţenia Republicii Moldova; 
posedă limba română şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege; 
 are capacitate deplină de exerciţiu; 
nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă; 
 este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate; 
are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă; 
în ultimii 5 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
 nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

Sarcinile de bază ale funcţiei publice de specialist superior, serviciul penal și contravențional:
              1.Evidența și punerea în executarea a documentelor executorii, cu întocmirea comunicărilor necesare de punere în executare a hotărîrilor judecătorești.
              2.Participarea la transmiterii dosarelor în arhiva instanței și întocmirea actului de predare-primire;
              3.Asigurarea pregătirii copiilor hotărârilor judecătorești la solicitare.

Cerinţele  specifice pentru ocuparea funcţiei publice de specialist superior, serviciul penal și contravențional:
              -  studii superioare în domeniu;
              -  abilităţi de utilizare a computerului.

                  Bibliografia concursului pentru funcția de specialist superior, serviciul penal și contravențional:
1.Constituţia Republicii Moldova, 29.07.1994;
2.Codul penal al Republicii Moldova adoptat prin Legea nr. 985-XV  din  18.04.2002;
3.Codul de procedură penală al Republicii Moldova adoptat prin Legea nr. 122-XV  din  14.03.2003;
4.Codul civil al Republicii Moldova adoptat prin Legea nr. 1107-XV  din  06.06.2002;
5.Codul de procedură civilă al Republicii Moldova adoptat prin Legea nr. 225-XV  din  30.05.2003;
6.Codul contravenţional al Republicii Moldova adoptat prin Legea nr. 218-XVI  din  24.10.2008;
7.Codul muncii al Republicii Moldova adoptat prin Legea nr. 154-XV  din  28.03.2003;
8.Legea nr.514-XIII din 06.07.1995 privind organizarea judecătorească;
9.Legea nr. 158-XVI din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică și statutul funcţionarului public;
10.Legea nr.155 din 21.07.2011 pentru aprobarea Clasificatorului unic al funcţiilor publice;
11.Legea nr. 25-XVI din 22.02.2008 privind Codul de conduită al funcţionarului public;
12.Legea nr. 16-XVI din 15.02.2008 cu privire la conflictul de interese.


Actele ce urmează a fi prezentate:
a) formularul de participare din anexa la Regulamentul cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009, completat;
b) copia buletinului de identitate;
c) copiile diplomelor de studii împreună cu suplimentul şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;
d) copia carnetului de muncă;
e) extras al ordinului de încetare a raportului de serviciu autentificat pentru perioada după 01.01.2019;
i) cazierul judiciar;
j) certificatul medical.

Dosarele de concurs se depun prin poștă, e-mail la adresa: jhn@justice.md  sau personal,  la Judecătoria Hînceşti, cu sediul în or. Hînceşti, str. Chişinăului 7, biroul 9, pînă la data de             31 martie 2022 inclusiv.

Informaţia privind condiţiile de desfăşurare a concursului o găsiţi pe PORTALUL INSTANŢELOR NAŢIONALE DE JUDECATĂ  http://instante.justice.md/cms/  şi pe panoul informaţional amplasat în holul Judecătoriei Hînceşti.

Pentru informaţii suplimentare solicitanţii se vor adresa la Judecătoria Hînceşti,  tel. de contact: /269/ 2-41-96.