A A A

A N U N Ţ

20 Iulie 2022 | 142

Judecătoria Hînceşti anunţă concursul pentru ocuparea următoarelor funcţii publice vacante:

 

- la  sediul Ialoveni : grefier – 3 funcţii (pe perioadă nedeterminată).

                              asistent judiciar - 1 funcție (pe perioadă determinată)  

           - la sediul Central :

              1.grefier – 1 funcţii (pe perioadă nedeterminată).

              2.specialist principal, serviciul interpreți/traducători-1 funcţii (pe perioadă nedeterminată).

          Cerinţele de bază pentru candidaţi:

-    deţine cetăţenia Republicii Moldova;

-    posedă limba română şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;

-    are capacitate deplină de exerciţiu;

-    nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă;

-  este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată;

-    are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă;

-   în ultimii 5 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;

-    nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;

-  nu este privat de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

 •  

Sarcinile de bază ale funcţiei publice de grefier:

- Realizarea  acţiunilor procedurale necesare pregătirii cauzei spre judecare;

- Asigurarea suportului organizaţional şi tehnic pentru buna desfăşurare a procesului de judecată;

- Realizarea  acţiunilor procedurale după finalizarea şedinţei de judecată.

 

Cerinţele  specifice pentru ocuparea funcţiei publice de grefier:

 • Studii superioare juridice;
 • Abilităţi de utilizare a computerului.

 

Bibliografia concursului pentru funcția de grefier:

 • Constituţia  Republicii Moldova;
 • Codul de procedură civilă al Republicii Moldova;
 • Codul de procedură penală al Republicii Moldova;
 • Codul contravențional al Republicii Moldova;
 • Codul de executare al Republicii Moldova;
 • Codul familiei al Republicii Moldova;
 • Codul penal al Republicii Moldova;
 • Legea nr. 158 din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
 •  Legea nr. 25 din 22.08.2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;
 • Legea nr. 514 din 06.07.1995 privind organizarea judecătorească;
 • Legea nr. 76 din 21.04.2016 cu privire la reorganizarea instanţelor judecătoreşti;
 • Legea nr. 90 din 25.04.2008 cu privire la prevenirea şi combaterea corupţiei;
 • Legea nr. 190 din 19.07.1994 cu privire la petiționare;
 • Legea nr.982 din 11.05.2000 privind  accesul la informaţie;
 • Legea nr. 133 din 08.07.2011 privind protecţia datelor cu caracter personal;
 • Legea nr. 325 din 23.12.2013 privind evaluarea  integrității instituţionale;
 • Legea nr. 59 din 15.03.2007 privind statutul şi organizarea activităţii grefierilor din cadrul instanţe judecătoreşti;
 • Legea nr. 133 din 17.06.2016 privind declararea averii şi a intereselor personale;
 • Hotărîrea Guvernului nr.201 din 11.03.2009 „Privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158 - XVI din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică și statutul funcţionarului public”.
 • Instrucţiunea cu privire la activitatea de evidenţă şi documentare procesuală în judecătorii şi curţile de apel, aprobată prin hotărîrea  Consiliului Superior al Magistraturii nr. 142/4 din 04 februrie 2014, publicată în Monitorul Oficial al R.M. nr. 127-133 din 23.05.2014;
 • Regulamentul privind modul de distribuire aleatorie a dosarelor pentru examinare în instanţele judecătoreşti, aprobat prin Hotărîrea Consiliului Superior al Magistrturii  nr. 110/5 din 5 februarie 2013;
 • Regulamentul privind înregistrarea  audio digitală a şedinţelor de judecată, aprobat prin Hotărîrea Consiliului Superior al Magistrturii  nr. 338/13 din 12 aprilie  2013.

 

Sarcinile de bază ale funcţiei publice de specialist principal, serviciul interpreți/traducători:

 

           - Efectuarea traducerii complete și exacte a actelor procesuale, emise de instanța de judecată, traducerea cărăra se solicită, cu respectarea termenilor rezonabili.

           - Participarea la ședințele judiciare și efectuarea traducerii simultane, traducerea declarațiilor participanților la proces în timpul ședințelor de judecată.

 

                 Cerinţe specifice pentru participare la concurs:

           -  studii superioare în domeniu;

           -  abilităţi de utilizare a computerului.

 

                  Bibliografia concursului ale funcţiei publice de specialist principal, serviciul interpreți/traducători:

         - Constituţia Republicii Moldova, 29.07.1994;

         - Codul penal al Republicii Moldova adoptat prin Legea nr. 985-XV  din  18.04.2002;

         - Codul de procedură penală al Republicii Moldova adoptat prin Legea nr. 122-XV  din  14.03.2003;

         - Codul civil al Republicii Moldova adoptat prin Legea nr. 1107-XV  din  06.06.2002;

         - Codul de procedură civilă al Republicii Moldova adoptat prin Legea nr. 225-XV  din  30.05.2003;

         - Codul contravenţional al Republicii Moldova adoptat prin Legea nr. 218-XVI  din  24.10.2008;

         - Codul muncii al Republicii Moldova adoptat prin Legea nr. 154-XV  din  28.03.2003;

         - Legea nr.514-XIII din 06.07.1995 privind organizarea judecătorească;

         - Legea nr. 158-XVI din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică și statutul funcţionarului public;

         - Legea nr.155 din 21.07.2011 pentru aprobarea Clasificatorului unic al funcţiilor publice;

         - Legea nr. 25-XVI din 22.02.2008 privind Codul de conduită al funcţionarului public;

         - Legea nr. 16-XVI din 15.02.2008 cu privire la conflictul de interese.

 

 

 

 

Actele ce urmează a fi prezentate:

a) formularul de participare din anexa la Regulamentul cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009, completat;

b) copia buletinului de identitate;

c) copiile diplomelor de studii împreună cu suplimentul şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;

d) copia carnetului de muncă;

e) extras al ordinului de încetare a raportului de serviciu autentificat pentru perioada după 01.01.2019;

i) cazierul judiciar;

j) certificatul medical (Forma nr.086).

 

Dosarele de concurs se depun prin poștă, e-mail la adresa: jhn@justice.md  sau personal  la Judecătoria Hînceşti, cu sediul în or. Hînceşti, str. Chişinăului 7, biroul 9, până la data de             24 iunie 2022 inclusiv.

Pentru informaţii suplimentare solicitanţii se vor adresa la Judecătoria Hînceşti (sediul Central) ,tel. de contact: /269/ 2-41-96.