A A A

ANUNŢ cu privire la desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei publice.

20 Noiembrie 2018 | 3
  1. 1.     grefier al grefei secretariatului judecătoriei (sediul Central)- 1 funcții pe perioade determinate;
  2. 2.     specialist principal al serviciul generalizare, sistematizare, monitorizare  a practicii judiciare si relatii cu publicul (sediul Central)– 1 funcţie pe perioade nedeterminate; 
  3. 3.     specialist superior al serviciului  generalizare, sistematizare, monitorizare  a practicii judiciare si relatii cu publicul (sediul Central)– 1 funcţie pe perioade nedeterminate; 
  4. 4.     specialist principal al serviciului evidență și documentare procesuală a cauzelor civil, comercial și contravențional (sediul Central)– 1 funcţie pe perioadă nedeterminată; 
  5. 5.     specialist principal al serviciului evidență și documentare procesuală a cauzelor penale și contravenționale (sediul Central)– 1 funcţie pe perioadă nedeterminată; 
  6. 6.     specialist superior al serviciului evidență și documentare procesuală a cauzelor penale și contravenționale (sediul Central)– 1 funcţie pe perioadă nedeterminată; 
  7. 7.     șef serviciu, serviciul interpreți și traducători (sediul Central)– 1 funcţie pe perioade nedeterminate; 
  8. 8.     specialist principal al serviciului resurse umane (sediul Central)– 1 funcţie pe perioade nedeterminate; 

 

Cerinţele de bază pentru candidaţi:

-  deţine cetăţenia Republicii Moldova;

-  posedă limba moldovenească şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;

-  are capacitate deplină de exerciţiu;

-  nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă;

-  este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate;

-  are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă;

-  în ultimii 5 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;

-  nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;

-  nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

 

 

 

 

Sarcinile de bază ale funcţiei publice de grefier:

-  Realizarea  acţiunilor procedurale necesare pregătirii cauzei spre judecare;

- Asigurarea suportului organizaţional şi tehnic pentru buna desfăşurare a procesului de judecată;

-  Realizarea  acţiunilor procedurale după finalizarea şedinţei de judecată.

 

Cerinţele  specifice pentru ocuparea funcţiei publice de grefier:

-  Studii superioare juridice;

-  Abilităţi de utilizare a computerului.

 

Bibliografia concursului pentru funcția de grefier:

-  Constituţia  Republicii Moldova;

-  Codul de procedură civilă al Republicii Moldova;

-  Codul de procedură penală al Republicii Moldova;

-  Codul contravențional al Republicii Moldova;

-  Codul de executare al Republicii Moldova;

-  Codul familiei al Republicii Moldova;

-  Codul penal al Republicii Moldova;

-  Legea nr. 158 din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;

-  Legea nr. 25 din 22.08.2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;

-  Legea nr. 514 din 06.07.1995 privind organizarea judecătorească;

-  Legea nr. 76 din 21.04.2016 cu privire la reorganizarea instanţelor judecătoreşti;

-  Legea nr. 90 din 25.04.2008 cu privire la prevenirea şi combaterea corupţiei;

-  Legea nr. 190 din 19.07.1994 cu privire la petiționare;

-  Legea nr.982 din 11.05.2000 privind  accesul la informaţie;

-  Legea nr. 133 din 08.07.2011 privind protecţia datelor cu caracter personal;

-  Legea nr. 325 din 23.12.2013 privind evaluarea  integrității instituţionale;

-  Legea nr. 59 din 15.03.2007 privind statutul şi organizarea activităţii grefierilor din cadrul instanţe judecătoreşti;

-  Legea nr. 133 din 17.06.2016 privind declararea averii şi a intereselor personale;

-  Hotărîrea Guvernului nr.201 din 11.03.2009 „Privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158 - XVI din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică și statutul funcţionarului public”.

-  Instrucţiunea cu privire la activitatea de evidenţă şi documentare procesuală în judecătorii şi curţile de apel, aprobată prin hotărîrea  Consiliului Superior al Magistraturii nr. 142/4 din 04 februrie 2014, publicată în Monitorul Oficial al R.M. nr. 127-133 din 23.05.2014;

-   Regulamentul privind modul de distribuire aleatorie a dosarelor pentru examinare în instanţele judecătoreşti, aprobat prin Hotărîrea Consiliului Superior al Magistrturii  nr. 110/5 din 5 februarie 2013;

-  Regulamentul privind înregistrarea  audio digitală a şedinţelor de judecată, aprobat prin Hotărîrea Consiliului Superior al Magistrturii  nr. 338/13 din 12 aprilie  2013.

 

Sarcinile de bază ale funcţiei publice de specialist principal serviciul    generalizare, sistematizare, monitorizare  a practicii judiciare si relatii cu publicul:

-  Analizarea şi generalizarea practicii judiciare cu elaborarea propunerilor;

-  Examinarea petiţiilor /cererilor privind accesul la  informaţie;

-  Asigurarea plasării informaţiilor pe pagina web a instanţei;

-  Elaborarea notelor explicative privind  activitatea instanţei de judecată.

 

Cerinţele  specifice pentru ocuparea funcţiei publice de specialist principal serviciul    generalizare, sistematizare, monitorizare  a practicii judiciare si relatii cu publicul:

- Studii superioare   juridice absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;

- Abilităţi de utilizare a computerului;

- 1 an   de experienţă profesională în domeniu.

 

Bibliografia concursului pentru funcția  de specialist principal serviciul    generalizare, sistematizare, monitorizare  a practicii judiciare si relatii cu publicul:

- Constituţia  Republicii Moldova;

- Codul de procedură civilă al Republicii Moldova;

- Codul de procedură penală al Republicii Moldova;

- Codul contravențional al Republicii Moldova;

- Codul de executare al Republicii Moldova;

- Codul familiei al Republicii Moldova;

- Codul penal al Republicii Moldova;

- Legea nr. 158 din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;

- Legea nr. 25 din 22.08.2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;

- Legea nr. 514 din 06.07.1995 privind organizarea judecătorească;

- Legea nr. 76 din 21.04.2016 cu privire la reorganizarea instanţelor judecătoreşti;

- Legea nr. 90 din 25.04.2008 cu privire la prevenirea şi combaterea corupţiei;

- Legea nr. 190 din 19.07.1994 cu privire la petiționare;

- Legea nr.982 din 11.05.2000 privind  accesul la informaţie;

- Legea nr. 133 din 08.07.2011 privind protecţia datelor cu caracter personal;

- Legea nr. 325 din 23.12.2013 privind evaluarea  integrității instituţionale;

- Legea nr. 133 din 17.06.2016 privind declararea averii şi a intereselor personale;

- Hotărîrea Guvernului nr.201 din 11.03.2009 „Privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158 - XVI din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică și statutul funcţionarului public”.

- Instrucţiunea cu privire la activitatea de evidenţă şi documentare procesuală în judecătorii şi curţile de apel, aprobată prin hotărîrea  Consiliului Superior al Magistraturii nr. 142/4 din 04 februrie 2014, publicată în Monitorul Oficial al R.M. nr. 127-133 din 23.05.2014;

- Regulamentul privind modul de publicare a hotărîrilor judecătoreşti pe portalul unic al instanţelor judecătoreşti, aprobat prin Hotărîrea Consiliului Superior al Magistrturii  nr. 432/19 din 21 iunie 2016.

 

Sarcinile de bază ale funcţiei publice de specialist superior serviciul    generalizare, sistematizare, monitorizare  a practicii judiciare si relatii cu publicul:

-  Analizarea şi generalizarea practicii judiciare cu elaborarea propunerilor;

-  Examinarea petiţiilor /cererilor privind accesul la  informaţie;

-  Asigurarea plasării informaţiilor pe pagina web a instanţei;

-  Elaborarea notelor explicative privind  activitatea instanţei de judecată.

 

Cerinţele  specifice pentru ocuparea funcţiei publice de specialist principal serviciul    generalizare, sistematizare, monitorizare  a practicii judiciare si relatii cu publicul:

-  Studii superioare   juridice absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;

-  Abilităţi de utilizare a computerului;

-  1 an   de experienţă profesională în domeniu.

 

Bibliografia concursului pentru funcția  de specialist principal serviciul    generalizare, sistematizare, monitorizare  a practicii judiciare si relatii cu publicul:

-  Constituţia  Republicii Moldova;

-  Codul de procedură civilă al Republicii Moldova;

-  Codul de procedură penală al Republicii Moldova;

-  Codul contravențional al Republicii Moldova;

-  Codul de executare al Republicii Moldova;

-  Codul familiei al Republicii Moldova;

-  Codul penal al Republicii Moldova;

-  Legea nr. 158 din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;

-  Legea nr. 25 din 22.08.2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;

-  Legea nr. 514 din 06.07.1995 privind organizarea judecătorească;

-  Legea nr. 76 din 21.04.2016 cu privire la reorganizarea instanţelor judecătoreşti;

-  Legea nr. 90 din 25.04.2008 cu privire la prevenirea şi combaterea corupţiei;

-  Legea nr. 190 din 19.07.1994 cu privire la petiționare;

-  Legea nr.982 din 11.05.2000 privind  accesul la informaţie;

-  Legea nr. 133 din 08.07.2011 privind protecţia datelor cu caracter personal;

-  Legea nr. 325 din 23.12.2013 privind evaluarea  integrității instituţionale;

-  Legea nr. 133 din 17.06.2016 privind declararea averii şi a intereselor personale;

-  Hotărîrea Guvernului nr.201 din 11.03.2009 „Privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158 - XVI din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică și statutul funcţionarului public”.

-  Instrucţiunea cu privire la activitatea de evidenţă şi documentare procesuală în judecătorii şi curţile de apel, aprobată prin hotărîrea  Consiliului Superior al Magistraturii nr. 142/4 din 04 februrie 2014, publicată în Monitorul Oficial al R.M. nr. 127-133 din 23.05.2014;

-   Regulamentul privind modul de publicare a hotărîrilor judecătoreşti pe portalul unic al instanţelor judecătoreşti, aprobat prin Hotărîrea Consiliului Superior al Magistrturii  nr. 432/19 din 21 iunie 2016.

 

Sarcinile de bază ale funcţiei publice de specialist principal serviciul evidență și documentare procesaulă a cauzelor  penale şi contravenţionale:

- Ţinerea evidenţei şi documentarea procesuală pe dosarele penale  şi contravenţionale;

- Primirea şi înregistrarea electronică a cauzelor penale şi contravenţionale  în Programul Integrat de Gestionare a Dosarelor;

- Primirea şi înregistrarea manuală a cauzelor în registru şi fişa de evidenţă;

- Întomirea rapoartelor trimestriale, semestriale şi anuale cu privire la statistica judiciară;

- Întocmirea notelor informative şi răspunsurilor la interpelările primite spre executare;

- Asigurarea transmiterii dosarelor şi materialelor în arhiva instanţei.

 

         Cerinţele  specifice pentru ocuparea funcţiei publice de specialist principal serviciul evidență și documentare procesaulă a cauzelor  penale şi contravenţionale:

-   Studii superioare   juridice absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;

-   Abilităţi de utilizare a computerului;

-   1 an   de experienţă profesională în domeniu.

 

         Bibliografia concursului pentru funcția  de specialist principal serviciul evidență și documentare procesaulă a cauzelor  penale şi contravenţionale:

-   Constituţia  Republicii Moldova;

-   Codul de procedură penală al Republicii Moldova;

-   Codul contravențional al Republicii Moldova;

-   Codul penal al Republicii Moldova;

- Legea nr. 158 din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;

-   Legea nr. 25 din 22.08.2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;

-   Legea nr. 514 din 06.07.1995 privind organizarea judecătorească;

-   Legea nr. 76 din 21.04.2016 cu privire la reorganizarea instanţelor judecătoreşti;

-   Legea nr. 90 din 25.04.2008 cu privire la prevenirea şi combaterea corupţiei;

-   Legea nr. 190 din 19.07.1994 cu privire la petiționare;

-   Legea nr.982 din 11.05.2000 privind  accesul la informaţie;

-   Legea nr. 133 din 08.07.2011 privind protecţia datelor cu caracter personal;

-   Legea nr. 325 din 23.12.2013 privind evaluarea  integrității instituţionale;

-   Legea nr. 133 din 17.06.2016 privind declararea averii şi a intereselor personale;

-  Hotărîrea Guvernului nr.201 din 11.03.2009 „Privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158 - XVI din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică și statutul funcţionarului public”.

-   Instrucţiunea cu privire la activitatea de evidenţă şi documentare procesuală în judecătorii şi curţile de apel, aprobată prin hotărîrea  Consiliului Superior al Magistraturii nr. 142/4 din 04 februrie 2014, publicată în Monitorul Oficial al R.M. nr. 127-133 din 23.05.2014.

 

Sarcinile de bază ale funcţiei publice de specialist superior serviciul penal şi contravenţional, secţia evidenţă şi documentare procesuală:

- Ţinerea evidenţei şi documentarea procesuală pe dosarele penale şi contravenţionale;

- Primirea şi înregistrarea electronică a cauzelor penale şi contravenţionale în Programul Integrat de Gestionare a Dosarelor;

-  Primirea şi înregistrarea manuală a cauzelor în registru şi fişa de evidenţă;

- Întomirea rapoartelor trimestriale, semestriale şi anuale cu privire la statistica judiciară;

- Întocmirea notelor informative şi răspunsurilor la interpelările primite spre executare;

- Asigurarea transmiterii dosarelor şi materialelor în arhiva instanţei.

 

Cerinţele specifice pentru ocuparea funcţiei publice de specialist superior serviciul penal şi contravenţional, secţia evidenţă şi documentare procesuală:

-  Studii superioare juridice absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;

-  Abilităţi de utilizare a computerului;

-  6 luni de experienţă profesională în domeniu.

 

         Bibliografia concursului pentru funcția de specialist superior serviciul penal şi contravenţional, secţia evidenţă şi documentare procesuală:

-  Constituţia  Republicii Moldova;

-  Codul de procedură penală al Republicii Moldova;

-  Codul contravențional al Republicii Moldova;

-  Codul penal al Republicii Moldova;

- Legea nr. 158 din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;

-   Legea nr. 25 din 22.08.2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;

-  Legea nr. 514 din 06.07.1995 privind organizarea judecătorească;

-  Legea nr. 76 din 21.04.2016 cu privire la reorganizarea instanţelor judecătoreşti;

-  Legea nr. 90 din 25.04.2008 cu privire la prevenirea şi combaterea corupţiei;

-  Legea nr. 190 din 19.07.1994 cu privire la petiționare;

-  Legea nr.982 din 11.05.2000 privind  accesul la informaţie;

-  Legea nr. 133 din 08.07.2011 privind protecţia datelor cu caracter personal;

-  Legea nr. 325 din 23.12.2013 privind evaluarea integrității instituţionale;

-  Legea nr. 133 din 17.06.2016 privind declararea averii şi a intereselor personale;

-  Hotărîrea Guvernului nr.201 din 11.03.2009 „Privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158 - XVI din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică și statutul funcţionarului public”.

-  Instrucţiunea cu privire la activitatea de evidenţă şi documentare procesuală în judecătorii şi curţile de apel, aprobată prin hotărîrea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 142/4 din 04 februrie 2014, publicată în Monitorul Oficial al R.M. nr. 127-133 din 23.05.2014.

 

Sarcinile de bază ale funcţiei publice de șef serviciu, serviciul  interpreți și traducători:

-  Coordonarea activităţii serviciului;

- Coordonarea procesului de optimizare a circuitului documentelor necesare de traducere  şi de control al executării acestora;

- Asigurarea interpretării la cererea participanţilor la proces în şedinţele de judecată.

 

 Cerinţele  specifice pentru ocuparea funcţiei publice de șef serviciu, serviciul  interpreți și traducători:

-  Studii superioare;

-  Posedă autorizaţie pentru activitatea de interpret și/sau traducător

-  Posedă diplomă de licenţă sau de masterat ori un act echivalent din care rezultă specializarea în limba rusă sau posedă diplomă de licenţă sau de masterat ori un act echivalent în drept din care rezultă abilități de predare în limba rusă;

- Abilităţi de utilizare a computerului;

- 1 an de experienţă profesională în domeniu.

 

Bibliografia concursului pentru funcția de șef serviciu și  specialist principal, serviciul  interpreți și traducători:

-  Constituţia  Republicii Moldova;

-  Codul de procedură civilă al Republicii Moldova;

-  Codul de procedură penală al Republicii Moldova;

-  Legea nr. 158 din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;

-  Legea nr. 25 din 22.08.2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;

-  Legea nr. 514 din 06.07.1995 privind organizarea judecătorească;

-  Legea nr. 76 din 21.04.2016 cu privire la reorganizarea instanţelor judecătoreşti;

-  Legea nr. 90 din 25.04.2008 cu privire la prevenirea şi combaterea corupţiei;

-  Legea nr. 190 din 19.07.1994 cu privire la petiționare;

-  Legea nr.264 din 11.12.2008 cu privire la statutul, autorizarea şi organizarea activității  de interpret şi traducător în sectorul justiției;

-  Legea nr. 133 din 08.07.2011 privind protecţia datelor cu caracter personal;

-  Legea nr. 325 din 23.12.2013 privind evaluarea  integrității instituţionale;

-  Legea nr. 133 din 17.06.2016 privind declararea averii şi a intereselor personale;

-  Hotărîrea Guvernului nr.201 din 11.03.2009 „Privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158 - XVI din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică și statutul funcţionarului public”.

-  Instrucţiunea cu privire la activitatea de evidenţă şi documentare procesuală în judecătorii şi curţile de apel, aprobată prin hotărîrea  Consiliului Superior al Magistraturii nr. 142/4 din 04 februrie 2014, publicată în Monitorul Oficial al R.M. nr. 127-133 din 23.05.2014.

 

Sarcinile de bază ale funcţiei publice de specialist principal serviciul resurse umane:

-  Asigurarea procesului de implementare şi promovare a politicii şi procedurilor de personal în domeniul recrutării, selectării şi integrării profesionale a personalului din cadrul instanţei judecătoreşti;

- Coordonarea, organizarea şi monitorizarea procesului de evaluare a pefromanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici din cadrul instanţei judecătoreşti;

- Asigurarea procesului de  desfăşurare a procedurii disciplinare pentru colaboratorii din cadrul secretariatului instanţei judecătoreşti;

-  Efectuarea procedurilor administrative de personal;

-  Actualizarea Sistemului Informaţional Automat „Registrul  funcţiilor publice şi al funcţionarilor publici”;

- Examinarea cererilor/petiţiilor care abordează subiecte din domeniul său de competenţă.

 

Cerinţele  specifice pentru ocuparea funcţiei publice de specialist principal serviciul resurse umane:

-  Studii superioare   juridice absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;

-  Abilităţi de utilizare a computerului;

-  1 an   de experienţă profesională în domeniu.

        

Bibliografia concursului pentru funcția  de specialist principal serviciul resurse umane:

-  Constituţia  Republicii Moldova;

-  Codul civil al Republicii Moldova;

-  Legea nr. 158 din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;

-  Legea nr. 25 din 22.08.2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;

-  Legea nr. 514 din 06.07.1995 privind organizarea judecătorească;

-  Legea nr. 76 din 21.04.2016 cu privire la reorganizarea instanţelor judecătoreşti;

-  Legea nr. 90 din 25.04.2008 cu privire la prevenirea şi combaterea corupţiei;

-  Legea nr. 190 din 19.07.1994 cu privire la petiționare;

-  Legea nr.982 din 11.05.2000 privind  accesul la informaţie;

-  Legea nr. 133 din 08.07.2011 privind protecţia datelor cu caracter personal;

-  Legea nr. 325 din 23.12.2013 privind evaluarea  integrității instituţionale;

-  Legea nr. 133 din 17.06.2016 privind declararea averii şi a intereselor personale;

-  Legea nr. 328 din 23.12.2013 privind salarizarea judecătorilor şi procurorilor;

-  Legea nr. 48 din 22.03.2012 privind sistemul de salarizare a funcţionarilor publici;

-  Legea nr. 355 din 23.12.2005 cu privire la sistemul de salarizare din sectorul bugetar;

-  Hotărîrea Guvernului nr.201 din 11.03.2009 „Privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158 - XVI din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică și statutul funcţionarului public”;

-   Hotărîrea Guvernului nr. 331 din 28.05.2012 privind salarizarea funcţionarilor publici.

-   Hotărîrea Guvernului nr. 710 din 26.09.2012 privind salarizarea personalului care efectuiază deservirea tehnică şi asigură funcţionarea instanţelor judecătoreşti, a procuraturii şi a autorităţilor publice centrale şi locale;

-   Hotărîrea Guvernului nr. 381  din 13.04.2006 cu privire la condiţiile de salarizare a personalului din unităţile bugetare.

 

Actele ce urmează a fi prezentate:

a) formularul de participare din anexa la Regulamentul cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009, completat;

b) copia buletinului de identitate;

c) copiile diplomelor de studii împreună cu suplimentul şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;

d) copia carnetului de muncă;

e) cazierul judiciar;

i) certificatul medical.

 

Dosarele de concurs se depun prin poștă, e-mail la adresa: jhn@justice.md  sau personal,  la Judecătoria Hînceşti, cu sediul în or. Hînceşti, str. Chişinăului 7, biroul 16, pînă la data de  05 decembrie 2018 inclusiv, ora 17:00.

 

Informaţia privind condiţiile de desfăşurare a concursului o găsiţi pe PORTALUL INSTANŢELOR NAŢIONALE DE JUDECATĂ  http://instante.justice.md/cms/, pe pagina web cariere.gov.md    şi pe panoul informaţional amplasat în holul Judecătoriei Hînceşti.

 

 Pentru informaţii suplimentare solicitanţii se vor adresa la Judecătoria Hînceşti,  tel. de contact: /269/2-32-72, 2-35-48, 2-36-01.