A A A

ANUNŢ cu privire la desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei publice

13 Decembrie 2019 | 81

JUDECĂTORIA HÎNCEȘTI

COMISIA DE CONCURS

 

ANUNŢ cu privire la desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei publice:

  1. grefier al grefei secretariatului judecătoriei (sediul Central)- 1 funcție pe perioadă determinată;
  2. grefier al grefei secretariatului judecătoriei (sediul Ialoveni)- 2 funcție pe perioadă nedeterminată;

 

Cerinţele de bază pentru candidaţi:

-  deţine cetăţenia Republicii Moldova;

-  posedă limba moldovenească şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;

-  are capacitate deplină de exerciţiu;

-  nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă;

-  este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate;

-  are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă;

-  în ultimii 5 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;

-  nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;

-  nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

 

Sarcinile de bază ale funcţiei publice de grefier:

-  Realizarea  acţiunilor procedurale necesare pregătirii cauzei spre judecare;

- Asigurarea suportului organizaţional şi tehnic pentru buna desfăşurare a procesului de judecată;

-  Realizarea  acţiunilor procedurale după finalizarea şedinţei de judecată.

 

Actele ce urmează a fi prezentate:

a) formularul de participare din anexa la Regulamentul cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009, completat;

b) copia buletinului de identitate;

c) copiile diplomelor de studii împreună cu suplimentul şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;

d) cazierul judiciar;

e) certificatul medical.

 

Dosarele de concurs se depun prin poștă, e-mail la adresa: jhn@justice.md  sau personal,  la Judecătoria Hînceşti, cu sediul în or. Hînceşti, str. Chişinăului 7, biroul 9, pînă la data de 09 ianuarie 2020 inclusiv, ora 17:00.

Informaţia privind condiţiile de desfăşurare a concursului o găsiţi pe PORTALUL INSTANŢELOR NAŢIONALE DE JUDECATĂ http://instante.justice.md şi pe panoul informaţional amplasat în holul Judecătoriei Hînceşti.

 

 Pentru informaţii suplimentare solicitanţii se vor adresa la Judecătoria Hînceşti,  tel. de contact: /269/2-41-96.