A A A

Anunț

27 Mai 2024 | 31

Judecătoria Hînceşti anunţă concurs pentru ocuparea următoarelor funcţii publice vacante:

-  la Judecătoria Hînceşti, sediul Central: grefier – 1 funcţie (pe perioadă nedeterminată), 1 funcţie (pe perioadă determinată);

-  la Judecătoria Hînceşti, sediul Ialoveni: grefier – 1 funcţie (pe perioadă nedeterminată), 2 funcţii (pe perioadă determinată);

Cerinţele de bază pentru candidaţi:

 • deţine cetăţenia Republicii Moldova;
 • posedă limba de stat şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 •  are capacitate deplină de exerciţiu;
 • nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vârstă;
 •  este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată;
 • are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă;
 • în ultimii 5 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 •  nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie;
 •  nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

Sarcinile de bază ale funcţiei publice de grefier:

- Realizarea  acţiunilor procedurale necesare pregătirii cauzei spre judecare;

- Asigurarea suportului organizaţional şi tehnic pentru buna desfăşurare a procesului de judecată;

- Realizarea  acţiunilor procedurale după finalizarea şedinţei de judecată.

Cerinţele  specifice pentru ocuparea funcţiei publice de grefier:

 • Studii superioare juridice;
 • Abilităţi de utilizare a computerului.

Bibliografia concursului pentru funcția de grefier:

 • Legea nr. 158 din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
 • Legea nr. 514 din 06.07.1995 privind organizarea judecătorească;
 • Legea nr. 59 din 15.03.2007 privind statutul şi organizarea activităţii grefierilor din cadrul instanţe judecătoreşti;
 • Legea nr. 133 din 17.06.2016 privind declararea averii şi a intereselor personale;
 • Instrucţiunea cu privire la activitatea de evidenţă şi documentare procesuală în judecătorii şi curţile de apel, aprobată prin hotărîrea  Consiliului Superior al Magistraturii nr. 142/4 din 04 februrie 2014, publicată în Monitorul Oficial al R.M. nr. 127-133 din 23.05.2014;
 • Regulamentul privind înregistrarea  audio digitală a şedinţelor de judecată, aprobat prin Hotărîrea Consiliului Superior al Magistrturii  nr. 338/13 din 12 aprilie  2013.

Actele ce urmează a fi prezentate:

a) formularul de participare din anexa la Regulamentul cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009, completat;

b) copia buletinului de identitate;

c) copiile diplomelor de studii împreună cu suplimentul şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;

d) documente ce atestă experiența profesională (copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative);

e) cazierul judiciar;

f) certificatul medical (Forma nr.086);

g) consimțământul privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

          Concursul include proba scrisă și interviul.

Dosarele de concurs se depun prin poștă, e-mail la adresa: jhn@justice.md  sau personal,  la Judecătoria Hînceşti, cu sediul în or. Hînceşti, str. Chişinăului 7, biroul 9, pînă la data de  28 iunie 2024, inclusiv.

Informaţia privind condiţiile de desfăşurare a concursului o găsiţi pe pagina web  http://jhn.instante.justice.md/ şi pe panoul informaţional amplasat în holul Judecătoriei Hînceşti în sediul Central și sediul Ialoveni.

Pentru informaţii suplimentare solicitanţii se vor adresa la Judecătoria Hînceşti, sediul Central, telefon de contact: /269/ 2-41-96.