A A A

Judecătoria Hînceşti anunţă concurs

15 Mai 2018 | 6

Judecătoria Hînceşti anunţă concurs pentru ocuparea următoarelor funcţii publice vacante: șef serviciu, serviciul  interpreți și traducători – 1 funcţie;  specialist principal,  serviciul  interpreți și traducători – 2 funcţii.

 

Cerinţele de bază pentru candidaţi:

-         deţine cetăţenia Republicii Moldova;

-         posedă limba moldovenească şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;

-          are capacitate deplină de exerciţiu;

-         nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă;

-          este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate;

-         are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă;

-         în ultimii 5 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;

-          nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;

-          nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

 

Sarcinile de bază ale funcţiei publice de șef serviciu, serviciul  interpreți și traducători:

- Coordonarea activităţii serviciului;

- Coordonarea procesului de optimizare a circuitului documentelor necesare de traducere  şi de control al executării acestora;

- Asigurarea interpretării la cererea participanţilor la proces în şedinţele de judecată.

 

Cerinţele  specifice pentru ocuparea funcţiei publice de șef serviciu, serviciul  interpreți și traducători:

-         Studii superioare;

-         Posedă autorizaţie pentru activitatea de interpret și/sau traducător 

-  Posedă diplomă de licenţă sau de masterat ori un act echivalent din care rezultă specializarea în limba rusă sau posedă diplomă de licenţă sau de masterat ori un act echivalent în drept din care rezultă abilități de predare în limba rusă;

- Abilităţi de utilizare a computerului;

- 1 an de experienţă profesională în domeniu.

 

Sarcinile de bază ale funcţiei publice de specialist principal, serviciul  interpreți și traducători:

- Asigurarea interpretării declaraţiilor participanţilor la proces în timpul şedinţelor de judecată;

- Asigurarea traducerii complete, exacte a hotărîrilor şi altor materiale, traducerea cărora se solicită.

 

Cerinţele  specifice pentru ocuparea funcţiei publice de specialist principal, serviciul  interpreți și traducători:

-         Studii superioare;

-         Posedă autorizaţie pentru activitatea de interpret și/sau traducător 

-  Posedă diplomă de licenţă sau de masterat ori un act echivalent din care rezultă specializarea în limba rusă sau posedă diplomă de licenţă sau de masterat ori un act echivalent în drept din care rezultă abilități de predare în limba rusă;

- Abilităţi de utilizare a computerului;

- 1 an de experienţă profesională în domeniu.

 

Bibliografia concursului pentru funcția de șef serviciu și  specialist principal, serviciul  interpreți și traducători:

-         Constituţia  Republicii Moldova;

-         Codul de procedură civilă al Republicii Moldova;

-         Codul de procedură penală al Republicii Moldova;

-          Legea nr. 158 din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;

-          Legea nr. 25 din 22.08.2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;

-         Legea nr. 514 din 06.07.1995 privind organizarea judecătorească;

-         Legea nr. 76 din 21.04.2016 cu privire la reorganizarea instanţelor judecătoreşti;

-         Legea nr. 90 din 25.04.2008 cu privire la prevenirea şi combaterea corupţiei;

-         Legea nr. 190 din 19.07.1994 cu privire la petiționare;

-         Legea nr.264 din 11.12.2008 cu privire la statutul, autorizarea şi organizarea activității  de interpret şi traducător în sectorul justiției;

-         Legea nr. 133 din 08.07.2011 privind protecţia datelor cu caracter personal;

-         Legea nr. 325 din 23.12.2013 privind evaluarea  integrității instituţionale;

-         Legea nr. 133 din 17.06.2016 privind declararea averii şi a intereselor personale;

-         Hotărîrea Guvernului nr.201 din 11.03.2009 „Privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158 - XVI din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică și statutul funcţionarului public”.

-         Instrucţiunea cu privire la activitatea de evidenţă şi documentare procesuală în judecătorii şi curţile de apel, aprobată prin hotărîrea  Consiliului Superior al Magistraturii nr. 142/4 din 04 februrie 2014, publicată în Monitorul Oficial al R.M. nr. 127-133 din 23.05.2014.

 

Actele ce urmează a fi prezentate:

a) formularul de participare din anexa la Regulamentul cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009, completat;

b) copia buletinului de identitate;

c) copiile diplomelor de studii împreună cu suplimentul şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;

d) copia carnetului de muncă;

e) cazierul judiciar;

i) certificatul medical.

 

Dosarele de concurs se depun prin poștă, e-mail la adresa: jhn@justice.md  sau personal,  la Judecătoria Hînceşti, cu sediul în or. Hînceşti, str. Chişinăului 7, biroul 16, pînă la data de  29 mai  2018 inclusiv.

 

Informaţia privind condiţiile de desfăşurare a concursului o găsiţi pe PORTALUL INSTANŢELOR NAŢIONALE DE JUDECATĂ  http://instante.justice.md/cms/    şi pe panoul informaţional amplasat în holul Judecătoriei Hînceşti.

 

Pentru informaţii suplimentare solicitanţii se vor adresa la Judecătoria Hînceşti,  tel. de contact: /269/ 2-36-01; 2-32-72.