A A A

Judecătoria Hînceşti anunţă concurs pentru ocuparea funcţiilor publice vacante de grefier şi asistent judiciar (pe perioadă determinată).

10 Octombrie 2016 | 1

 

Cerinţele de bază pentru candidaţi:

-        deţine cetăţenia Republicii Moldova;

-        posedă limba moldovenească şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;

-         are capacitate deplină de exerciţiu;

-        nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă;

-         este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate;

-        are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă;

-        în ultimii 3 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;

-         nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;

-         nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

 

Sarcinile de bază ale funcţiei publice de grefier:

-        Asistă judecătorii în procesul de înfăptuire a actului de justiţie;

-        Asigură suportul administrativ şi organizaţional completului de judecată în scopul realizării efective a procesului de judecată;

-        Asigură utilizarea Programului Integrat de Gestionare a Dosarelor şi a sistemelor de înregistrare audio în cadrul examinării cauzelor;

-        Afişează informaţia cu privire la cauzele numite spre examinare pe panoul de informaţii;

-        Întocmeşte actele procesuale prevăzute de codul de procedură civilă, penală, codul contravenţional al Republicii Moldova.

 

Cerinţele  specifice pentru ocuparea funcţiei publice de grefier:

-        Studii superioare juridice;

-        Abilităţi de utilizare a computerului;

 

Bibliografia concursului pentru funcția de grefier:

-   Constituţia  Republicii Moldova;

-   Codul de procedură civilă al Republicii Moldova;

-   Codul de procedură penală al Republicii Moldova;

-  Codul contravențional al Republicii Moldova;

-  Legea nr. 158 din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;

-  Legea nr. 25 din 22.08.2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;

-  Legea nr. 514 din 06.07.1995 privind organizarea judecătorească;

-  Legea nr. 90 din 25.04.2008 cu privire la prevenirea şi combaterea corupţiei;

- Legea nr. 16 din 15.02.2008 cu privire la conflictul de interese;

- Legea nr. 190 din 19.07.1994 cu privire la petiționare;

- Legea nr.982 din 11.05.2000 privind  accesul la informaţie;

-  Legea nr. 133 din 08.07.2011 privind protecţia datelor cu caracter personal;

- Legea nr. 325 din 23.12.2013 privind evaluarea  integrității instituţionale;

- Legea nr. 59 din 15.03.2007 privind statutul şi organizarea activităţii grefierilor din cadrul instanţe judecătoreşti;

- Legea nr. 133 din 17.06.2016 privind declararea averii şi a intereselor personale;

- Hotărîrea Guvernului nr.201 din 11.03.2009 „Privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158 - XVI din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică și statutul funcţionarului public”.

-  Instrucţiunea cu privire la activitatea de evidenţă şi documentare procesuală în judecătorii şi curţile de apel, aprobată prin hotărîrea  Consiliului Superior al Magistraturii nr. 142/4 din 04 februrie 2014, publicată în Monitorul Oficial al R.M. nr. 127-133 din 23.05.2014;

- Regulamentul privind modul de distribuire aleatorie a dosarelor pentru examinare în instanţele judecătoreşti, aprobat prin Hotărîrea Consiliului Superior al Magistrturii  nr. 110/5 din 5 februarie 2013;

- Regulamentul privind înregistrarea  audio digitală a şedinţelor de judecată, aprobat prin Hotărîrea Consiliului Superior al Magistrturii  nr. 338/13 din 12 aprilie  2013.

 

Sarcinile de bază ale funcţiei publice de asistent judiciar:

-        colectează actele normative necesare judecătorului şi altă informaţie necesară pentru judecarea dosarului distribuit judecătorului;

-        generalizează problemele de drept în dosarele distribuite judecătorului respectiv şi elaborează recomandări pe marginea problemelor legate de interpretarea şi aplicarea legii;

-        verifică prezenţa actelor care urmau a fi prezentate de către participanţii la proces;

-        elaborează, la indicaţia judecătorului, proiectele de acte procesuale;

-         asigură depersonalizarea hotărîrilor judecătoreşti şi publicarea lor pe pagina web a instanţei judecătoreşti;

-        participă în grupuri de lucru şi în comisii, în limitele competenţei sale;

-        îndeplineşte, la indicaţia judecătorului, alte atribuţii legate de înfăptuirea justiţiei.

 

Cerinţele  specifice pentru ocuparea funcţiei publice de asistent judiciar:

-        Studii superioare juridice;

-        Abilităţi de utilizare a computerului;

-        1 an de experienţă în domeniu

 

Bibliografia concursului pentru funcția asistent judiciar:

-        Constituţia  Republicii Moldova;

-        Codul de procedură civilă al Republicii Moldova;

-        Codul de procedură penală al Republicii Moldova;

-        Codul contravențional al Republicii Moldova;

-        Codul de executare al Republicii Moldova;

-        Codul Familiei al Republicii Moldova;

-        Codul Penal al Republicii Moldova;

-        Legea nr. 158 din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;

-         Legea nr. 25 din 22.08.2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;

-        Legea nr. 514 din 06.07.1995 privind organizarea judecătorească;

-        Legea nr. 90 din 25.04.2008 cu privire la prevenirea şi combaterea corupţiei;

-        Legea nr. 16 din 15.02.2008 cu privire la conflictul de interese;

-        Legea nr. 190 din 19.07.1994 cu privire la petiționare;

-        Legea nr.982 din 11.05.2000 privind  accesul la informaţie;

-        Legea nr. 133 din 08.07.2011 privind protecţia datelor cu caracter personal;

-        Legea nr. 325 din 23.12.2013 privind evaluarea  integrității instituţionale;

-        Legea nr. 133 din 17.06.2016 privind declararea averii şi a intereselor personale;

-        Hotărîrea Guvernului nr.201 din 11.03.2009 „Privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158 - XVI din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică și statutul funcţionarului public”.

-        Instrucţiunea cu privire la activitatea de evidenţă şi documentare procesuală în judecătorii şi curţile de apel, aprobată prin hotărîrea  Consiliului Superior al Magistraturii nr. 142/4 din 04 februrie 2014, publicată în Monitorul Oficial al R.M. nr. 127-133 din 23.05.2014;

-        Regulamentul privind modul de distribuire aleatorie a dosarelor pentru examinare în instanţele judecătoreşti, aprobat prin Hotărîrea Consiliului Superior al Magistrturii  nr. 110/5 din 5 februarie 2013;

-        Regulamentul privind înregistrarea  audio digitală a şedinţelor de judecată, aprobat prin Hotărîrea Consiliului Superior al Magistrturii  nr. 338/13 din 12 aprilie  2013.

 

Actele ce urmează a fi prezentate:

a) formularul de participare din anexa la Regulamentul cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009, completat;

b) copia buletinului de identitate;

c) copiile diplomelor de studii împreună cu suplimentul şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;

d) copia carnetului de muncă;

e) cazierul judiciar;

i) certificatul medical.

 

Dosarele de concurs se depun prin poştă  sau personal  la sediul Judecătoriei Hînceşti, str. Chişinăului 7, or. Hînceşti, biroul  16.

 

Termen limită de depunere a dosarelor – 28 octombrie 2016 inclusiv.

 

Bibliografia concursului o găsiţi pe PORTALUL INSTANŢELOR NAŢIONALE  DE JUDECATĂ http://instanţe.justice.md/cms/   şi pe pagina web cariere.gov.md.

 

Pentru informaţii suplimentare solicitanţii se vor adresa la Judecătoria Hînceşti (tel. de contact: /269/ 2-36-01; 2-32-72).