A A A

A N U N Ţ

26 Februarie 2016 | 1

Judecătoria Hînceşti anunţă concurs pentru ocuparea următoarelor funcţii publice vacante: grefier – 1 funcţie vacantă, specialist principal secţia evidenţă şi documentare procesuală – 1 funcţie vacantă, specialist superior secţia evidenţă şi documentare procesuală – 1 funcţie vacantă, specialist principal serviciul sistematizare, generalizare a practicii judiciare şi relaţii cu publicul – 1 funcţie vacantă şi specialist principal serviciul resurse umane – 1 funcţie vacantă.

Cerinţele de bază pentru candidaţi:

 • deţine cetăţenia Republicii Moldova;
 • posedă limba moldovenească şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 • are capacitate deplină de exerciţiu;
 • nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă;
 • este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate;
 • are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă;
 • în ultimii 3 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 • nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
 • nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

Sarcinile de bază ale funcţiei publice de grefier:

 • Asistă judecătorii în procesul de înfăptuire a actului de justiţie;
 • Asigură suportul administrativ şi organizaţional completului de judecată în scopul realizării efective a procesului de judecată;
 • Asigură utilizarea Programului Integrat de Gestionare a Dosarelor şi a sistemelor de înregistrare audio în cadrul examinării cauzelor;
 • Afişează informaţia cu privire la cauzele numite spre examinare pe panoul de informaţii;
 • Întocmeşte actele procesuale prevăzute de codul de procedură civilă, penală, codul contravenţional al Republicii Moldova.

Cerinţele specifice pentru ocuparea funcţiei publice de grefier:

 • Studii superioare juridice;
 • Abilităţi de utilizare a computerului;

Bibliografia concursului pentru funcția de grefier:

 • Constituţia  Republicii Moldova;
 • Codul de procedură civilă al Republicii Moldova;
 • Codul de procedură penală al Republicii Moldova;
 • Codul contravențional al Republicii Moldova;
 • Legea nr. 158 din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
 • Legea nr. 25 din 22.08.2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;
 • Legea nr. 514 din 06.07.1995 privind organizarea judecătorească;
 • Legea nr. 90 din 25.04.2008 cu privire la prevenirea şi combaterea corupţiei;
 • Legea nr. 16 din 15.02.2008 cu privire la conflictul de interese;
 • Legea nr.1264 din 19.07.2002 privind declararea şi controlul veniturilor şi a proprietăţii demnitarilor de stat, judecătorilor, procurorilor, funcţionarilor publici şi a unor persoane cu funcţie de conducere;
 • Legea nr. 190 din 19.07.1994 cu privire la petiționare;
 • Legea nr.982 din 11.05.2000 privind  accesul la informaţie;
 • Legea nr. 133 din 08.07.2011 privind protecţia datelor cu caracter personal;
 • Legea nr. 325 din 23.12.2013 privind testarea integrității profesionale;
 • Legea nr. 59 din 15.03.2007 privind statutul și organizarea activității grefierilor din cadrul instanțe judecătorești;
 • Hotărîrea Guvernului nr.201 din 11.03.2009 „Privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158 - XVI din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică și statutul funcţionarului public”.
 • Instrucţiunea cu privire la activitatea de evidenţă şi documentare procesuală în judecătorii şi curţile de apel, aprobată prin hotărîrea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 142/4 din 04 februrie 2014, publicată în Monitorul Oficial al R.M. nr. 127-133 din 23.05.2014;
 • Regulamentul privind modul de distribuire aleatorie a dosarelor pentru examinare în instanţele judecătoreşti, aprobat prin Hotărîrea Consiliului Superior al Magistrturii nr. 110/5 din 5 februarie 2013;
 • Regulamentul privind înregistrarea audio digitală a şedinţelor de judecată, aprobat prin Hotărîrea Consiliului Superior al Magistrturii nr. 338/13 din 12 aprilie 2013.

Sarcinile de bază ale funcţiei publice de specialist principal secţia evidenţă şi documentare procesuală, specialist superior secţia evidenţă şi documentare procesuală:

 • Înregistrează dosarele în Programul Integrat de Gestionare a Dosarelor;
 • Primeşte dosarele de la grefieri şi verifică respectarea normelor de procedură;
 • Pregăteşte dosarele pentru transmitere în arhiva instanţei;
 • Întocmeşte rapoartele statistice semestriale şi anuale.

Cerinţele specifice pentru ocuparea funcţiei publice de specialist principal secţia evidenţă şi documentare procesuală şi  specialist superior secţia evidenţă şi documentare procesuală:

 • Studii superioare juridice;
 • Abilităţi de utilizare a computerului;
 • 1 an de experienţă în domeniu pentru funcţia de specialist principal şi 6 luni de experienţă în domeniu pentru funcţia de specialist superior.

Bibliografia concursului pentru funcția de specialist principal,

specialist superior secţia evidenţă şi documentare procesuală:

 • Constituţia  Republicii Moldova;
 • Codul de procedură civilă al Republicii Moldova;
 • Codul de procedură penală al Republicii Moldova;
 • Codul contravențional al Republicii Moldova;
 • Legea nr. 158 din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
 • Legea nr. 25 din 22.08.2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;
 • Legea nr. 514 din 06.07.1995 privind organizarea judecătorească;
 • Legea nr. 90 din 25.04.2008 cu privire la prevenirea şi combaterea corupţiei;
 • Legea nr. 16 din 15.02.2008 cu privire la conflictul de interese;
 • Legea nr.1264 din 19.07.2002 privind declararea şi controlul veniturilor şi a proprietăţii demnitarilor de stat, judecătorilor, procurorilor, funcţionarilor publici şi a unor persoane cu funcţie de conducere;
 • Legea nr. 190 din 19.07.1994 cu privire la petiționare;
 • Legea nr.982 din 11.05.2000 privind  accesul la informaţie;
 • Legea nr. 133 din 08.07.2011 privind protecţia datelor cu caracter personal;
 • Legea nr. 325 din 23.12.2013 privind testarea integrității profesionale;
 • Hotărîrea Guvernului nr.201 din 11.03.2009 „Privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158 - XVI din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică și statutul funcţionarului public”.
 • Instrucţiunea cu privire la activitatea de evidenţă şi documentare procesuală în judecătorii şi curţile de apel, aprobată prin hotărîrea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 142/4 din 04 februrie 2014, publicată în Monitorul Oficial al R.M. nr. 127-133 din 23.05.2014;
 • Regulamentul privind modul de distribuire aleatorie a dosarelor pentru examinare în instanţele judecătoreşti, aprobat prin Hotărîrea Consiliului Superior al Magistrturii nr. 110/5 din 5 februarie 2013;
 • Regulamentul privind înregistrarea audio digitală a şedinţelor de judecată, aprobat prin Hotărîrea Consiliului Superior al Magistrturii nr. 338/13 din 12 aprilie 2013.

Sarcinile de bază ale funcţiei publice de specialist principal serviciul sistematizare, generalizare a practicii judiciare şi relaţii cu publicul:

 • Asigură informarea justiţiabililor şi altor persoane cu informaţii de interes public;
 • Verifică procesul de plasare a informaţiei despre cauzele numite spre examinare pe panoul de informaţii al instanţei;
 • Gestionează pagina web şi poşta electronică a instanţiei;
 • Elaborează comunicate despre activitatea instanţei, cauzele de rezonanţă şi după coordonare cu preşedintele instanţei le publică pe pagina web.

Cerinţele specifice pentru ocuparea funcţiei publice de specialist principal serviciul sistematizare, generalizare a practicii judiciare şi relaţii cu publicul:

 • Studii superioare juridice şi/sau psihologie, jurnalism;
 • Abilităţi de utilizare a computerului;
 • 1 an de experienţă în domeniu.

Bibliografia concursului pentru funcția de specialist principal servicul sistematizare, generalizare a practicii judiciare şi relaţii cu publicul:

 • Constituţia  Republicii Moldova;
 • Codul de procedură civilă al Republicii Moldova;
 • Codul de procedură penală al Republicii Moldova;
 • Codul contravențional al Republicii Moldova;
 • Legea nr. 158 din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
 • Legea nr. 25 din 22.08.2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;
 • Legea nr. 514 din 06.07.1995 privind organizarea judecătorească;
 • Legea nr. 90 din 25.04.2008 cu privire la prevenirea şi combaterea corupţiei;
 • Legea nr. 16 din 15.02.2008 cu privire la conflictul de interese;
 • Legea nr.1264 din 19.07.2002 privind declararea şi controlul veniturilor şi a proprietăţii demnitarilor de stat, judecătorilor, procurorilor, funcţionarilor publici şi a unor persoane cu funcţie de conducere;
 • Legea nr. 190 din 19.07.1994 cu privire la petiționare;
 • Legea nr.982 din 11.05.2000 privind  accesul la informaţie;
 • Legea nr. 133 din 08.07.2011 privind protecţia datelor cu caracter personal;
 • Legea nr. 325 din 23.12.2013 privind testarea integrității profesionale;
 • Legea nr. 1260- XV din 19.07.2002 cu privire la avocatură;
 • Hotărîrea Guvernului nr.201 din 11.03.2009 „Privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158 - XVI din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică și statutul funcţionarului public”.
 • Instrucţiunea cu privire la activitatea de evidenţă şi documentare procesuală în judecătorii şi curţile de apel, aprobată prin hotărîrea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 142/4 din 04 februrie 2014, publicată în Monitorul Oficial al R.M. nr. 127-133 din 23.05.2014;
 • Regulamentul privind modul de distribuire aleatorie a dosarelor pentru examinare în instanţele judecătoreşti, aprobat prin Hotărîrea Consiliului Superior al Magistrturii nr. 110/5 din 5 februarie 2013.

Sarcinile de bază ale funcţiei publice de specialist principal serviciul resurse umane:

 • Participă la elaborarea documentelor de dezvoltare strategică a autorităţii publice, în special privind stabilirea obiectivelor şi acţiunilor referitoare la managementul resurselor umane;
 • Organizează şi desfăşoară procedura de ocupare a funcţiilor, a perioadei de probă a funcţionarilor publici debutanţi, a procesului de evaluare a performanţelor profesionale ale funcţionarilor publici;
 • Elaborează proiecte de acte administrative cu privire la angajarea, modificarea/suspendarea/încetarea raporturilor de serviciu/de muncă, la instruirea, evaluarea personalului şi la alte proceduri de personal;
 • Completează carnetele de muncă;
 • Întocmeşte şi actualizează dosarele personale;
 • Completează formularele statistice privind personalul din autoritatea publică.

Cerinţele specifice pentru ocuparea funcţiei publice de specialist principal serviciul serviciul resurse umane:

 • Studii superioare juridice;
 • Abilităţi de utilizare a computerului;
 • 1 an de experienţă în domeniu.

Bibliografia concursului pentru funcția de specialist principal serviciul resurse umane:

 • Constituţia  Republicii Moldova;
 • Codul muncii al Republicii Moldova;
 • Legea nr. 158 din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
 • Legea nr. 25 din 22.08.2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;
 • Legea nr. 514 din 06.07.1995 privind organizarea judecătorească;
 • Legea nr.  544 din 20.07.1995  cu privire la statutul judecătorului;
 • Legea nr. 16 din 15.02.2008 cu privire la conflictul de interese;
 • Legea nr.1264 din 19.07.2002 privind declararea şi controlul veniturilor şi a proprietăţii demnitarilor de stat, judecătorilor, procurorilor, funcţionarilor publici şi a unor persoane cu funcţie de conducere;
 • Legea nr. 190 din 19.07.1994 cu privire la petiționare;
 • Legea nr.982 din 11.05.2000 privind  accesul la informaţie;
 • Legea nr. 133 din 08.07.2011 privind protecţia datelor cu caracter personal;
 • Legea nr. 325 din 23.12.2013 privind testarea integrității profesionale;
 • Legea nr. 48 din 22.03.2012 privind sistemul de salarizare a funcţionarilor publici;
 • Legea nr. 328 din 23.12.2013 privind salarizarea judecătorilor;
 • Hotărîrea Guvernului nr.201 din 11.03.2009 „Privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158 - XVI din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică și statutul funcţionarului public”.

Actele ce urmează a fi prezentate:

 1. formularul de participare din anexa la Regulamentul cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009, completat;
 2. copia buletinului de identitate;
 3. copiile diplomelor de studii împreună cu suplimentul şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;
 4. copia carnetului de muncă;
 5. cazierul judiciar;
 6. certificatul medical.

Dosarele de concurs se depun prin poştă sau personal la sediul Judecătoriei Hînceşti, str. Chişinăului 7, or. Hînceşti, biroul 16.

Termen limită de depunere a dosarelor – 18 martie 2016 inclusiv.

Bibliografia concursului o găsiţi pe PORTALUL INSTANŢELOR NAŢIONALE DE JUDECATĂ http://instanţe.justice.md/cms/   şi pe pagina web cariere.gov.md.

Pentru informaţii suplimentare solicitanţii se vor adresa la Judecătoria Hînceşti (tel. de contact: /269/ 2-36-01; 2-32-72).