A A A

A N U N Ţ

25 Aprilie 2023 | 205

Judecătoria Hînceşti anunţă concurs pentru ocuparea următoarelor funcţii publice vacante:

- la Judecătoria Hînceşti, sediul Central: grefier – 1 funcţie (pe perioadă nedeterminată); asistent judiciar (pe perioadă determinată) ;

-la Judecătoria Hînceşti, sediul Ialoveni: specialist superior serviciul penal şi contravenţional, secţia evidenţă şi documentare procesuală – 1 funcţie (pe perioadă nedeterminată).

 

Cerinţele de bază pentru candidaţi:

-       deţine cetăţenia Republicii Moldova;

-       posedă limba moldovenească şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;

-        are capacitate deplină de exerciţiu;

-       nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă;

-        este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate;

-       are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă;

-       în ultimii 5 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;

-        nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;

-        nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

 

Sarcinile de bază ale funcţiei publice de grefier:

- Realizarea  acţiunilor procedurale necesare pregătirii cauzei spre judecare;

- Asigurarea suportului organizaţional şi tehnic pentru buna desfăşurare a procesului de judecată;

- Realizarea  acţiunilor procedurale după finalizarea şedinţei de judecată.

 

Cerinţele  specifice pentru ocuparea funcţiei publice de grefier:

-       Studii superioare juridice;

-       Abilităţi de utilizare a computerului.

 

Bibliografia concursului pentru funcția de grefier:

-       Legea nr. 158 din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;

-       Legea nr. 514 din 06.07.1995 privind organizarea judecătorească;

-       Legea nr. 59 din 15.03.2007 privind statutul şi organizarea activităţii grefierilor din cadrul instanţe judecătoreşti;

-       Legea nr. 133 din 17.06.2016 privind declararea averii şi a intereselor personale;

-       Instrucţiunea cu privire la activitatea de evidenţă şi documentare procesuală în judecătorii şi curţile de apel, aprobată prin hotărîrea  Consiliului Superior al Magistraturii nr. 142/4 din 04 februrie 2014, publicată în Monitorul Oficial al R.M. nr. 127-133 din 23.05.2014;

-       Regulamentul privind modul de distribuire aleatorie a dosarelor pentru examinare în instanţele judecătoreşti, aprobat prin Hotărîrea Consiliului Superior al Magistrturii  nr. 110/5 din 5 februarie 2013;

-       Regulamentul privind înregistrarea  audio digitală a şedinţelor de judecată, aprobat prin Hotărîrea Consiliului Superior al Magistrturii  nr. 338/13 din 12 aprilie  2013.

 

Sarcinile de bază ale funcţiei publice de asistent judiciar:

      - Pregătirea  actelor normative şi informaţiei necesare judecătorului pentru examinarea cauzelor civile/penale/contravenţionale;

      -  Verificarea actelor prezentate şi anexate la dosar de către participanţii la proces;

      -  Elaborarea  proiectelor de acte procesuale;

      - Asigurarea depersonalizării hotărîrilor judecătorești și publicarea lor pe pagina web a instanței judecătoreşti.

 

Cerinţele  specifice pentru ocuparea funcţiei publice de asistent judiciar:

-       Studii superioare juridice absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;

-       Abilităţi de utilizare a computerului;

-       1 an de experienţă profesională în domeniu.

 

Bibliografia concursului pentru funcția de asistent judiciar:

-       Codul de procedură civilă al Republicii Moldova;

-       Codul de procedură penală al Republicii Moldova;

-       Codul contravențional al Republicii Moldova;

-       Legea nr. 158 din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;

-       Instrucţiunea cu privire la activitatea de evidenţă şi documentare procesuală în judecătorii şi curţile de apel, aprobată prin hotărîrea  Consiliului Superior al Magistraturii nr. 142/4 din 04 februrie 2014, publicată în Monitorul Oficial al R.M. nr. 127-133 din 23.05.2014;

-       Regulamentul privind modul de publicare a hotărîrilor judecătoreşti pe portalul unic al instanţelor judecătoreşti, aprobat prin Hotărîrea Consiliului Superior al Magistrturii  nr. 432/19 din 21 iunie 2016.

-       Instrucţiunea cu privire la activitatea de evidenţă şi documentare procesuală în judecătorii şi curţile de apel, aprobată prin hotărîrea  Consiliului Superior al Magistraturii nr. 142/4 din 04 februrie 2014, publicată în Monitorul Oficial al R.M. nr. 127-133 din 23.05.2014.

 

Sarcinile de bază ale funcţiei publice de specialist superior serviciul penal şi contravenţional, secţia evidenţă şi documentare procesuală:

- Ţinerea evidenţei şi documentarea procesuală pe dosarele penale  şi contravenţionale;

- Primirea şi înregistrarea electronică a cauzelor penale şi contravenţionale  în Programul Integrat de Gestionare a Dosarelor;

- Primirea şi înregistrarea manuală a cauzelor în registru şi fişa de evidenţă;

- Întomirea rapoartelor trimestriale, semestriale şi anuale cu privire la statistica judiciară;

- Întocmirea notelor informative şi răspunsurilor la interpelările primite spre executare;

- Asigurarea transmiterii dosarelor şi materialelor în arhiva instanţei.

 

Cerinţele  specifice pentru ocuparea funcţiei publice de specialist superior  serviciul penal şi contravenţional, secţia evidenţă şi documentare procesuală:

-       Studii superioare  juridice absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;

-       Abilităţi de utilizare a computerului;

-       6 luni  de experienţă profesională în domeniu.

 

Bibliografia concursului pentru funcția  de specialist superior serviciul penal şi contravenţional, secţia evidenţă şi documentare procesuală:

-       Codul de procedură penală al Republicii Moldova;

-       Codul contravențional al Republicii Moldova;

-       Codul penal al Republicii Moldova;

-       Legea nr. 158 din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;

-       Hotărîrea Guvernului nr.201 din 11.03.2009 „Privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158 - XVI din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică și statutul funcţionarului public”.

-       Instrucţiunea cu privire la activitatea de evidenţă şi documentare procesuală în judecătorii şi curţile de apel, aprobată prin hotărîrea  Consiliului Superior al Magistraturii nr. 142/4 din 04 februrie 2014, publicată în Monitorul Oficial al R.M. nr. 127-133 din 23.05.2014.

 

Actele ce urmează a fi prezentate:

a) formularul de participare din anexa la Regulamentul cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009, completat;

b) copia buletinului de identitate;

c) copiile diplomelor de studii împreună cu suplimentul şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;

d) documente ce atestă experiența profesională (copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative);

e) cazierul judiciar;

f) certificatul medical.

 

Dosarele de concurs se depun prin poștă, e-mail la adresa: jhn@justice.md  sau personal,  la Judecătoria Hînceşti, cu sediul în or. Hînceşti, str. Chişinăului 7, biroul 9, pînă la data de  15 mai 2023, inclusiv.

 

Informaţia privind condiţiile de desfăşurare a concursului o găsiţi pe pagina web  http://jhn.instante.justice.md/ şi pe panoul informaţional amplasat în holul Judecătoriei Hînceşti în sediul Central și sediul Ialoveni.

 

Pentru informaţii suplimentare solicitanţii se vor adresa la Judecătoria Hînceşti, sediul Central, tel. de contact: /269/ 2-41-96.